Vieringen in de Raphaël/Exodus kerk

GELOOFSGEMEENSCHAP RAPHAËL-EXODUS

Laatste bericht 24 maart:

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid betreffende de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot en met Pinksteren (tot en met 31 mei) alle vieringen geen doorgang kunnen vinden.

In een eerder bericht werd aangegeven hoe er om werd gegaan met  de Palmtakken en de Paaskaars wijding en zegening. Helaas, is dit niet meer mogelijk.

Zodra er weer samen gevierd kan worden zal in het eerste weekend drie vieringen worden houden in de Eucharistische Centra  waarbij alle parochianen zijn uitgenodigd. Tijdens deze vieringen zullen de Paaskaarsen van de betreffende parochie worden aangestoken, zodat wij samen na deze moeilijke periode, het Licht van Christus weer in de wereld kunnen brengen. In de andere geloofsgemeenschappen zal dan géén viering zijn.

Na deze gezamenlijke viering zal het rooster weer doorgang vinden zoals gepland.

Opmerking 1: De Samenloop 3 en 4 worden niet gedrukt en dus ook niet bezorgd. Er komt een link naar de digitale versie van De Samenloop, zodra deze online is.

Opmerking 2: Onderaan deze berichten het gebed zoals dat is aangeleverd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Bericht 19 maart:

Geen vieringen, bijeenkomsten, koorrepetities t/m 13 april

Geen vieringen tot en met het Paas weekend in onze kerk, dus geen Goede Week vieringen en geen Paaswake.

We hebben in onze gemeenschap te maken met veel oudere kwetsbare kerkgangers en willen daar rekening mee houden.

We willen hen niet in de steek laten en willen uw daarom vragen om in ieder geval wel telefonisch contact te houden met de mensen in uw omgeving.

De parochie De Goede Herder laat ons het volgende weten:

Samenvatting van het bericht hieronder:

Dinsdag t/m vrijdag is er om 18.30 uur een viering te beluisteren op  www.kerkomroep.nl  vul in bij kerk: Delden, R.K. Parochie H. Blasius. (U hoeft niet in te loggen, scrol naar beneden en kies de gewenste uitzending.)

Zondag 22 maart om 10.00 uur Eucharistieviering via NPO2

Palmzondag is er om 9.30 uur Eucharistieviering vanuit H.Blasius Delden te beluisteren via www.kerkomroep.nl 

Witte Donderdag 18.30 uur

Goede Vrijdag 15.00 uur en 18.30 uur

Paaszaterdag 18.30 uur Paaswake

1e en 2e Paasdag om 9.30 uur Eucharistieviering, al deze vieringen zijn te beluisteren via boven gemelde link.

Vanaf 14 april is er weer elke avond een viering vanaf 18.30 uur te beluisteren op www.kerkomroep.nl 

Let wel: alle bovengenoemde vieringen zijn zonder publiek!

 

Vieringen door de week Goede Week en Pasen voor Parochie De Goede Herder, HH. Jacobus en Johannesparochie en de Heilige Geest parochie:

 

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl  keuze kerk in vullen en live aanklikken.

Op dit moment zijn wij bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om deze vieringen ook te streamen. Als dat lukt en zodra dit kan, krijgt u hier verdere informatie over.

Komende zondag, 22 maart 2020, om 10.00 uur kunt u de Eucharistieviering,  zonder publiek, vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo, met als voorgangers bisschop Eijk en pastoor Oortman rechtstreeks volgen op de TV, op NPO 2.

Alle onderstaande vieringen zijn zonder publiek !!!

 

Palmpasen:

Er zal in de H. Blasius in Delden om 09.30 uur een Eucharistieviering zijn waarin de palmtakken gewijd zullen worden, zonder publiek, te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

U kunt in de Goede Week bij uw eigen geloofsgemeenschap palmtakjes ophalen in de Mariakapel, of andere plek die door de geloofsgemeenschap zelf is aangegeven.

Chrismamis:

De Chrismamis op woensdag 8 april 2020 in Apeldoorn, gaat wel door, maar hierin zullen alleen de bisschoppen en de vicarissen aanwezig zijn.

De vicarissen zullen voor verdere verspreiding van de oliën binnen hun vicariaat zorgen.

Witte Donderdag:

De Eucharistieviering op Witte Donderdag is om 18.30 uur in de H. Blasius te Delden, zonder publiek ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl .

Goede Vrijdag:

Zal er om 15.00 uur een kruisweg zijn in de H. Blasius in Delden en de avondplechtigheden om 18.30 uur, zonder publiek, ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl .

Paaswake:

De Paaswake zal om 18.30 uur zijn in de H. Blasius in Delden, zonder publiek,

ook weer te beluisteren via www.kerkomroep.nl .

Tijdens deze viering zullen de Paaskaarsen van alle dertien geloofsgemeenschappen gezegend worden.

Het is mooi om in uw eigen huis om 20.00 uur het Licht van Christus te verspreiden, door symbolisch een kaars voor het raam te zetten, zodat wij aan de wereld laten zien, dat wij Pasen vieren ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment.

Eerste Paasdag:

Er zal in de H. Blasius in Delden om 09.30 uur een Eucharistieviering zijn, zonder publiek,

te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Tweede Paasdag:

Er zal in de H. Blasius in Delden om 09.30 uur een Eucharistieviering zijn, zonder publiek,

te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Vanaf dinsdag 14 april 2020, zal er ’s avonds om 18.30 uur van dinsdag tot en met vrijdag weer een viering te beluisteren zijn via www.kerkomroep.nl

 

Het pastorale team maakt een liturgie voor de Goede Week en Pasen voor kinderen en deze liturgie via de ons bekende mailadressen zoveel mogelijk aan de ouders verspreiden.

Als u behoefte hebt aan de documentatie van de kindervieringen, kunt u deze per mail vanaf 01.04.2020 opvragen bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraleteam.nl  of telefonisch 074 – 349 22 12.

 

PERSBERICHT:

Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

 

www.rkkerk.nl