Artikelen Weekendbrief

SAMEN OP WEG NAAR DE BETHELKERK

Samen iets opbouwen in coronatijd

is zeker niet eenvoudig

De mensen die daarmee bezig zijn

verdienen een applausje.

En voor de Geest van Pinksteren

moet dat digitale geen probleem zijn.

     

Geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 30 MEI T/M 12 JUNI 2020

 

ACTIVITEITEN IN DE RAPHAËL-EXODUS IN ‘CORONATIJD’:

*informatie delen

Onze digitale Nieuwsbrief is een succes. Daarnaast is intussen bekend dat de volgende Samenloop weer gewoon thuis in de brievenbus bezorgd kan worden. De bezorgers krijgen hun pakketje op 24 juni in de brievenbus. Als er bezorgers zijn die dat nog niet aandurven vragen we hen om dat voor die tijd per mail door te geven.

Als u iemand kent die wel belangstelling heeft voor de nieuwsbrief, maar die niet via de computer kan lezen vragen we u om het adres door te geven. Wij zorgen dan dat de Nieuwsbrief gewoon thuis bezorgd wordt. U kunt natuurlijk ook uw eigen nieuwsbrief uitprinten en doorgeven, maar het is ook fijn als wij weten wie erbij wil horen! Nieuwe e-mailadressen voor onze nieuwsbrief blijven welkom.

*Opening, bereikbaarheid van het secretariaat.

In verband met de maatregelen van het RIVM is ons secretariaat aan de Mozartlaan officieel gesloten, al wordt natuurlijk ook de brievenbus regelmatig gecontroleerd. Voor minder dringende zaken zijn we alleen per e-mail te bereiken. Deze mail wordt elke dag gelezen. Voor belangrijke vragen is de telefoondienst te bereiken via 06-86878159

*Aandacht voor elkaar

Alle mensen van de bezoekgroepen blijven contact houden met hun mensen. Als je iemand aan de telefoon hebt hoor je regelmatig over contacten met anderen uit de geloofsgemeenschap. We letten echt wel een beetje op elkaar. Hulp vragen blijkt voor veel moeilijker.

*Intenties voor de vieringen

Elke woensdag worden de intenties van het eerstvolgende weekend doorgegeven aan het secretariaat van het pastoraal team. Deze intenties worden in de viering op zondag om 9.30 uur vanuit de kerk in Delden voorgelezen.

 

VIERINGEN VOLGEN VIA KERKOMROEP EN VIA YOUTUBE, OOK OP TWEEDE PINKSTERDAG (1 juni)

Door de week is er van dinsdag t/m vrijdag om 18.30 uur een Eucharistieviering in de kerk in Delden.

Deze vieringen kunt u volgen via www.kerkomroep.nl en dan Delden, RK Blasiusparochie kiezen. U kunt kiezen voor live maar terugluisteren kan ook.

Op zondag en ook op Tweede Pinksterdag is om 9.30 uur de Eucharistieviering te volgen via www.youtube.com . In de zoekbalk moet u RK Twente Zuid in typen om de viering te zien en te horen.

Ook die viering kunt u live volgen of later terugkijken. Luisteren via www.kerkomroep.nl kan ook.

ONZE MARIAKAPEL, GEDACHTENISKAPEL IS GESLOTEN.

BEZOEK OP AFSPRAAK IS MOGELIJK

Voor de mensen die graag weer een keer onze Mariakapel/ gedachteniskapel zouden willen bezoeken zijn we tot de volgende oplossing gekomen: Er zijn twee telefoonnummers die u kunt bellen om een afspraak te maken. Uiteraard mag u geen klachten hebben en moet u 1,5 meter afstand houden. Wij zorgen voor een schone omgeving en voor handgel.

De nummers die u kunt u bellen voor een afspraak zijn:

074-2427056 of 074-2912954

MISINTENTIES

Nieuwe intenties kunt u per mail opgegeven aan ons secretariaat, als dat niet mogelijk is kan het, in deze coronaperiode, ook telefonisch aan Han Coonen via:  06-22488909. Graag wel uiterlijk op woensdagochtend vóór de komende zondag, daarna worden ze doorgegeven.

Uw bijdrage à € 7,50 voor de intenties kunt u overmaken naar de rekening van onze eigen geloofsgemeenschap Raphael-Exodus:

NL34 INGB 0000 9944 34  of  NL85 RABO 0327 5171 82

 

Intenties voor de komende twee weken:

vast: Piet Elders, Thea Kuipers-Lucas, Annie Gellevij-Bekker, Tineke Oremus, Theo Leuverink, Gerard Westerhof, Ben en Willy van Ligten, Pastor Frans Weghorst en huisgenote Lucie Schouten

31 mei: Martin en Maurice Giezeman, Ouders Hellegers-Koekoek op Munsterhuis, Minie Brand–Kolkhuis Tanke

7 juni:  pastoor de Mey, Familie Nijman-Schmacks, Ben en Betsie Geerdink, Martin en Maurice Giezeman

 

VIERINGEN VANUIT DELDEN GAAN DOOR T/M 28 JUNI

Op grond van de richtlijnen van het bisdom en na overleg met de besturen van de drie parochies is besloten om door te gaan met deze vieringen t/m 28 juni. In het weekend van 4/5 juli zal dan, alleen in de Eucharistische centra dus in Hengelo in de Lambertusbasiliek, weer een eucharistieviering zijn waarin kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Daarna zijn er weer vieringen in de andere kerken toegestaan. Dit volgens de dan geldende richtlijnen.

 

SAMEN OP WEG NAAR DE BETHELKERK

Op weg naar het samengaan met de Geloofsgemeenschap van de Moeder Teresa worden serieuze stappen gezet. Al hebben contacten en de bijeenkomsten nog steeds plaats via de sociale media.

Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een overzicht van alle vrijwilligers en van al hun activiteiten. Daarna kun je werkgroepen gaan koppelen. Van sommige werkgroepen gaan de vrijwilligers op pad in hun eigen omgeving en dat moet ook zo blijven. Hierbij moet u b.v. denken aan wijkcontactpersonen, bezorgers van de Samenloop, maar ook aan mensen die zieken of ouderen bezoeken.

Wat de liturgie betreft wordt er door mensen van de locatieraden/pastoraatsgroepen druk overlegd wat er na 5 juli mogelijk is binnen de voorschriften van het Bisdom en van het bestuur van De Goede Herder en wat dat praktisch dan weer allemaal betekent. Hoeveel vieringen er nog in onze kerk gehouden zullen worden. Wanneer de eerste gezamenlijke viering zal zijn en natuurlijk ook hoe we afscheid gaan nemen van ons ‘eigen kerkgebouw’. Allemaal vragen waarover wordt gesproken

Op technisch/bouwkundig gebied wordt er natuurlijk ook druk overlegd en worden wensen geïnventariseerd.

Veel overleg en hersengymnastiek is nodig om tot een goede samenwerking te komen op het gebied van diaconie, catechese, liturgie, en gemeenschapsopbouw.

We hopen dan ook dat we in de komende periode weer op velen van u kunnen blijven rekenen!

 

PINKSTEREN

Hemelvaart wees naar boven.
Het Pinksterfeest wijst naar beneden.
Pinksteren heeft niets te maken met iets dat opstijgt
en dat men al gauw niet meer kan volgen.
Pinksteren is eerder iets als vuur waaraan je je warmen kunt;
als licht, dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond die daardoor weer vruchtbaar wordt;
een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest,
met bezieling en vernieuwing.

 

 

Pastorale Pinksterbrief  mei 2020

 

Beste parochianen en vrijwilligers,

Het was een angstig groepje mensen dat in een afgesloten huis bijeen was: de leerlingen van Jezus en enige vrouwen, waaronder Maria, de Moeder van Jezus. Buiten stond een meute mensen die nieuwsgierig was, misschien zelfs op sensatie belust. Het gerucht had zich verspreid dat die Man die ze aan het kruis hadden geslagen uit de doden was opgestaan. Dat is natuurlijk een goed verhaal, daar wil je meer van weten! En er waren mensen die voor de deur stonden omdat ze oprecht geloofde in Jezus en in de Boodschap die Hij had doorgegeven. Zij wilden ook meer weten: wat is er gebeurd, hoe gaan wij verder?

Onder deze omstandigheden verschijnt Jezus, de verrezen Heer, en zegt tegen Zijn leerlingen die weggekropen zijn in het huis: “Vrede zij u! Ontvang de Heilige Geest!” Verbaast en gesterkt gaan de leerlingen naar buiten en zij spreken in talen die ze nog nooit gesproken hebben en zij hebben het vermogen om de Boodschap van de verrezen Heer te verkondigen. Van angst is geen sprake meer. Hier is geloof, hier is vertrouwen. Het geloof in de Boodschap van Christus en het vertrouwen in Hem en de leerlingen hebben zelfvertrouwen: ik kan verkondigen, ik kan uitdragen wat ik geloof en wat mij bezield. Angst verdwijnt en wordt omgevormd tot moed.

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest, het feest van de geboorte van de Kerk. Zoals ik met Pasen een brief aan u allen heb gestuurd, doe ik dat met dit Pinksterfeest ook. De omstandigheden waaronder wij verkeren zijn anders dan met Pasen. Het coronavirus lijkt op zijn retour en we zien dat overal de maatregelen om het virus te bedwingen, worden versoepeld. Er is nu uitzicht op het opstarten van vieringen in de kerken van onze parochies, maar dat zal niet eerder gebeuren dan tijdens het weekend van 4 en 5 juli 2020. Er is overleg geweest tussen het pastoraal team en de parochiebesturen over de protocollen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft gepubliceerd. De regelgeving in dit document is zeer complex en er zal voor een goede invoering veel worden gevraagd van vrijwilligers. In een andere brief zullen wij u hier nader over informeren.

Misschien denkt u: ‘wat doen ze toch moeilijk!’. Verantwoordelijkheid dragen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als het gaat om de gezondheid van mensen. Op dit moment in de tijd is het grote gevaar dat we te gemakkelijk worden, dat we de maatregelen van de overheid, het RIVM en de bisschoppen niet serieus nemen en de teugels laten vieren. We hebben nog steeds te maken met een onzichtbare vijand die een gevaar is voor vele mensen, jong, oud, kwetsbaar of gezond. Zorgvuldigheid is daarom geboden!

Zorgvuldigheid is iets anders dan angst. De leerlingen die zich hadden verscholen in het huis, waren bang. Angst is een slechte raadgever. We moeten ons niet laten leiden door angst, maar door het vertrouwen dat er een toekomst is. Tijdens het Pinksterfeest wil ik u vragen in het bijzonder de Heilige Geest aan te roepen om allen die op zoek zijn naar een medicijn of vaccin voor het coronavirus, te inspireren. Dat zij de weg naar een antwoord mogen vinden. Daarnaast mogen we de Heilige Geest aanroepen voor onszelf: dat we niet in angst wegkruipen, maar vertrouwen hebben in de toekomst en de Heilige Geest ons mag helpen om in ons doen en laten een goede naaste te zijn voor anderen. Want het je houden aan de maatregelen tegen het coronavirus is dat precies: naastenliefde. In je gedrag laat je zien dat je om je medemens geeft, dat jouw intentie is een ander en jezelf te beschermen tegen een onzichtbaar gevaar.

 

“Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons Uw intocht, Heer, vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.” Zo zal het weer klinken. De Heilige Geest die wij verwachten mag ons hart vervullen met barmhartigheid. Het woord ‘barmhartigheid’ omvat veel betekenissen, maar één daarvan is naastenliefde.

Om zien naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar, zorgen voor elkaar – ook door het naleven van de maatregelen – het zijn allemaal elementen die een fundament vormen van de Kerk die op eerste Pinksterfeest ontstond. Door ons Doopsel zijn wij allen dragen van de Heilige Geest, de Heilige Geest die onder ons is en die maakt dat we elkaars naaste mogen zijn. De Heilige Geest die ons draagt, die ons stimuleert en ons sterkt in ons doen en laten en ons vermogen met vertrouwen uit te zien naar de toekomst.

 

Namens het gehele pastoraal team, wens ik u allen een gezegend Pinksterfeest en alle goeds voor de tijd die voor ons ligt.

 

Gods zegen zij met u.

 

Delden, Pinksteren 2020

Marc Oortman, pastoor

 

Het pastorale team heeft een 1e Nieuwsbrief uitgebracht, klik op onderstaande link om deze te lezen of te downloaden.

Pastorale Nieuwsbrief