Artikelen Weekendbrief

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op 5 januari bent u na de viering van 19.00 uur allemaal van harte welkom om elkaar te ontmoeten en een gelukkig 2019 toe te wensen.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 20- 27 JANUARI 2019

De Wereldraad van Kerken Nederland heeft het thema en het beeldmerk van de Week van Gebed voor de eenheid 2018 bekend gemaakt .

De gebedsweek zal in het teken staan van “ recht voor ogen “

De tekst van de Week van Gebed is dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië .

Het thema is verwerkt in diverse lezingen en liederen.

Tegenwoordig zijn er vele bedreigingen die mensen in gevaar brengen .De menselijke waardigheid ontbreekt door een gebrek aan inlevingsvermogen, door armoede, geweld en onrechtvaardigheid. Dit bezorgt de mensen veel verdriet.

De gezamenlijke oecumenische viering van de Raphael-Exodus Geloofsgemeenschap en de Remonstrantse Gemeente Twente is op zondag

20 januari 2019. In de remonstrantse kerk aan Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo. De viering begint om 10.30 uur

Het thema in deze dienst zal zijn: “Waardigheid en  gerechtigheid“.

We hopen U allen te mogen begroeten.

Namens de voorbereidingsgroep ,

Toos Werner

 

EEN GEZELLIGE KERST-INN OP TWEEDE KERSTDAG

Met ongeveer 40 mensen werd het een heel gezellige middag in het Dienstencentrum van’ t Swafert.

Kerstgedichten werden voorgelezen en samen werden er kerstliederen gezongen en er was ook een solist. Het pianospel zorgde voor een echte kerstsfeer.

Ook de inwendige mens werd verwend met koffie met allerlei kersttraktaties, hapjes en drankjes en tot slot was er nog soep met broodjes. Maar belangrijk was toch vooral het onderlinge contact tussen de bezoekers die zeker niet alleen uit onze geloofsgemeenschap afkomstig waren.

AANVANGSTIJD VIERINGEN OP ZATERDAG GAAT NAAR 19.00 UUR!

Door het vertrek van pastor Nowara en veranderingen in de toekomst was het voor het pastoraal team noodzakelijk om een nieuw toekomstbestendig rooster te ontwikkelen. Een uitgebreid artikel hierover staat onder vieringen op de website van De Goede Herder. Voor alle geloofsgemeenschappen is er sprake van veranderingen. Wat betreft de zaterdagavondvieringen geldt vanaf 1 januari voor alle geloofsgemeenschappen en dus ook voor de Raphael-Exodus een

aanvangstijd van 19.00 uur voor de viering op zaterdagavond.

We zijn er ons van bewust dat niet iedereen hier gelukkig mee zal zijn, maar zoals

Het team vraagt aan alle parochianen van de drie parochies om begrip en zij vragen u vooral goed in de parochiebladen of op de website van de parochies te kijken voor de aanvangstijden van de vieringen.